Ontwikkeling van een kwaliteitsprogramma arbodienstverlening

OVAL

Vraag van de opdrachtgever

De uitvoering van arbeidsgerelateerde zorg en de rol van de bedrijfsarts stond onder druk. Vraag van OVAL was om een programma te ontwikkelen om toegevoerde waarde van de branche te communiceren en op onderdelen kwaliteit en het imago van de branche te verbeteren.

Het project

Als antwoord op de concept tekst van het SER-advies en de kritiek op de branche hebben we samen met een kerngroep van actieve leden gewerkt aan de ontwikkeling van een Kwaliteitsprogramma Arbodienstverlening. Daarin zijn de hoofdlijnen (toegankelijkheid, onafhankelijkheid, kwaliteit en de relatie met de reguliere zorg) vertaald naar een tiental actiepunten. Dit zijn toekomstgerichte, deels innovatieve voorstellen. Hiermee werd onderbouwd dat voor een gezond systeem van arbeidsgerelateerde zorg geen stelselwijziging noodzakelijk was, maar dat er wel verbeterpunten zijn. De branche nam hiermee het voortouw in de discussie over de toekomstige invulling van de arbeidsgerelateerde zorg.
We hebben in nauwe samenspraak met (bestuurs)leden onder meer een checklist basiscontract en een leidraad ontwikkeld, een integriteitsverklaring opgesteld en een pilot voor uitvoering van een second opinion gestart met een groep bedrijfsartsen. Het kwaliteitsprogramma leidde ook tot samenwerking met een brede groep van stakeholders zoals werkgeversorganisaties, vakbonden, beroepsorganisaties, SIVI en Zorgkaart Nederland.
Als secretariaat hadden we als taak het aanjagen, plannen, communiceren en verbinden van de verschillende actielijnen. Verder was cruciaal dat de bij OVAL aangesloten bedrijven zelf handelden conform de vastgestelde actielijnen, ‘practice what you preach’. De implementatie van de verschillende acties bij de leden hebben we daarom actief gemonitord. Op basis van een communicatieplan is gedurende het hele traject actief gecommuniceerd over de acties en resultaten van het kwaliteitsprogramma.

Meer weten over: Ontwikkeling van een kwaliteitsprogramma arbodienstverlening?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers