Compliance

Wissenraet Van Spaendonck vindt het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn voor haar klanten. Bestuurders van verenigingen en stichtingen lopen steeds meer risico op aansprakelijkheid, maar zijn niet altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ook accountants zijn verplicht om tijdens hun controle te kijken naar de mate waarin bestuurders voldoen aan deze wet. Door de compliance activiteiten goed te regelen kunnen we bestuurders ontzorgen en voldoen we aan de verplichtingen die de wet kent.

Header circle
Circle

Wet toezicht trustkantoren 2018

De Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is een wet die vanaf 1 januari 2019 van kracht is in Nederland. Deze wet heeft als belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat trustkantoren in Nederland eerlijk en betrouwbaar blijven.

De Wtt 2018 heeft drie belangrijke regels om dit doel te bereiken:

 1. Trustkantoren moeten aan regels voldoen over hoe ze hun bedrijf runnen en organiseren.
 2. Degene die de belangrijke beslissingen nemen (beleidsbepalers), worden op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst.
 3. Trustkantoren moeten zorgvuldig onderzoek doen naar hun klanten.

Het is verboden voor bedrijven om trustdiensten in Nederland aan te bieden of vanuit Nederland te opereren zonder de juiste vergunning. Voor het verkrijgen van een vergunning moeten bedrijven voldoen aan een aantal regels rondom bedrijfsvoering en organisatie. Daarbij moeten leidinggevenden een bepaalde geschiktheid en betrouwbaarheid aan kunnen tonen. Wanneer bedrijven aan alle regels voldoen verleent De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunning.

Wissenraet van Spaendonck is in bezit van een trustvergunning en ontzorgt hiermee uw brancheorganisatie.

Wissenraet Van Spaendonck en de Wtt 2018

Bij Wissenraet Van Spaendonck wordt ‘domicilie plus’ aangeboden. Domicilie plus is één van de trustdiensten die onder de Wtt 2018 valt. Deze trustdienst houdt in dat een organisatie, vereniging of stichting het adres van Wissenraet Van Spaendonck gebruikt voor zaken zoals financiële en secretariële administratie, managementvoering voor een professionalisering in de bedrijfsvoering van de organisatie, postontvangst, officiële registratie bij overheidsbedrijven én als contactadres dient voor klanten en partners. Het gebruik van deze trustdienst ‘domicilie plus’ kan handig zijn voor organisaties, verenigingen of stichtingen die geen fysieke aanwezigheid willen of kunnen hebben op een bepaalde locatie, maar toch een formeel zakelijk adres nodig hebben om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Veelgestelde vragen

Een trustvergunning is een wettelijke toestemming die wordt verleend aan een onderneming om trustdiensten te mogen uitvoeren.

De trustvergunning wordt verleend door De Nederlandsche Bank.

In zijn er zes verschillende vormen van dienstverlening als trustdienst gekwalificeerd, waarvan er twee mogelijk in aanmerking komen voor verenigingsmanagement:

 1. Domicilie plus: het ter beschikking stellen van het adres of het postadres aan een doelvennootschap en het verlenen van ‘aanvullende werkzaamheden’, zoals het voeren van (leden en/of financiële) administratie of het verzorgen van belastingaangiften.

  Het ‘ter beschikking stellen van een adres of postadres aan een rechtspersoon of vennootschap’ kwalificeert als een trustdienst (domicilie plus) als de onderneming ook ten minste één van de volgende ‘aanvullende werkzaamheden’ verricht.
  • Juridisch adviseren of bijstand verlenen, behalve als dit uitsluitend receptiewerkzaamheden zijn
  • Belastingaangifte verzorgen. Let op: het is niet toegestaan om aan dezelfde cliënt zowel trustdiensten te verlenen als belastingadvies te geven
  • De jaarrekening opstellen, beoordelen of controleren
  • Of werkzaamheden uitvoeren in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening
  • Administratie voeren
  • Een bestuurder werven
  • Indien geen aanvullende werkzaamheden worden verricht, kwalificeert deze dienst (het ter beschikking stellen van een adres) als ‘domicilie sec’. Dit laatste is geen trustdienst.
 1. Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap

  Het komt regelmatig voor dat een cliënt zijn doelvennootschap laat (mede)besturen door een trustkantoor. Als de onderneming optreedt als bestuurder van een doelvennootschap, is er sprake van deze dienst.


In de trustvergunning van Wissenraet Van Spaendonck is deze vorm expliciet verboden.

Wanneer je als verenigingsmanagementbureau tegen vergoeding diensten levert als telefoon opnemen, post ontvangen en financiën, dan is er sprake van ‘domicilie plus’. Om post te kunnen ontvangen voor een andere organisatie, moet die organisatie zich namelijk in laten schrijven op jouw adres (domicilie). Daarmee ontstaat er een combinatie van domicilie en dienstverlening (domicilie plus). Deze combinatie is niet toegestaan zonder vergunning onder de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt).

Wissenraet Van Spaendonck verleent naast domicilie (vestigings-/postadres) ook de diensten SST en Finad waardoor wij moeten voldoen aan de Wtt 2018.

Een trustkantoor is een financiële instelling die trustdiensten verleend aan klanten. Trustkantoren moeten voldoen aan de eisen uit de Wtt 2018 en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. 

 • Het trustkantoor moet beschikken over effectieve procedures en maatregelen (bv. Cliëntenonderzoek) om ervoor te zorgen dat het (blijft) voldoen aan de wet- en regelgeving in het kader van de Wtt 2018.
 • De bestuurders van het trustkantoor worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.
 • Het trustkantoor heeft een compliancefunctie nodig die toeziet op de naleving van deze wet- en regelgeving.
 • Het trustkantoor is verplicht om jaarlijks een (externe) controle uit te laten voeren op de naleving van deze wet- en regelgeving en de effectiviteit van de compliancefunctie

Een trustvergunning is belangrijk omdat het aangeeft dat de beheerder voldoet aan:

 • Specifieke strenge regelgeving en normen met betrekking tot integriteit
 • Vertrouwelijkheid
 • Ethisch gedrag
 • Professionele competentie.

Daarbij is het verboden om zonder trustvergunning een zakelijk adres aan te bieden in combinatie met aanvullende diensten zoals secretariaat, financiële administratie of (juridische) advisering.

 

Het hebben van een trustvergunning gaat gepaard met verschillende verantwoordelijkheden:

 • Er moet worden voldaan aan de specifieke wet- en regelgeving zoals de Wet Toezicht op Trustkantoren (Wtt 2018), de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.
 • Voorafgaand aan de dienstverlening dient onderzoek naar de klant plaats te vinden. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ongewenste klanten misbruik maken van de dienstverlening van Wissenraet Van Spaendonck.
 • Het is verplicht om de transacties van de klant te monitoren.

Wanneer een verenigingsmanagementbureau niet over een trustvergunning beschikt, is het niet mogelijk om domicilie te verlenen in combinatie met secretariaat, financiële administratie of advisering. Als deze diensten zonder vergunning worden verleend kan de toezichthouder het verenigingsmanagementbureau hier op aanspreken en maatregelen treffen. Dit kunnen (hoge) boetes voor het betreffende kantoor zijn. Daarnaast kan de toezichthouder een kantoor zonder vergunning verplichten om te stoppen met hun dienstverlening en de klanten af te staan aan een kantoor dat wel over een vergunning beschikt.

De voordelen om samen te werken met een verenigingsmanagementbureau die over een vergunning beschikt:

 • Het bureau beschikt over een beheerste en integere bedrijfsvoering;
 • De vereniging of stichting wordt beheerd door een integere en stabiele onderneming;
 • Er vindt jaarlijks controle plaats door een extern bureau.
 • Een verenigingsmanagementbureau zonder trustvergunning loopt het risico dat zijn of haar dienstverlening aan de klant gestaakt moet worden.
 • De vereniging of stichting kan zich dan niet meer vestigen op het adres van het verenigingsmanagementkantoor.
 • Dit kan leiden tot forse boetes waardoor de continuïteit van het verenigingsmanagementbureau in het geding komt.
 • Het is onzeker of een kantoor zonder vergunning beschikt over een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Nee, trustvergunningen worden alleen verleend aan ondernemingen die voldoen aan de strenge vereisten en criteria van de betreffende toezichthoudende instanties.

Onze expert op het gebied van compliance

Geen medewerkers gevonden

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat jouw gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen.