Hoe richt je de premie-inning van jouw Sociale Fonds optimaal in?

6
3 min

Hoe richt je de premie-inning van jouw Sociale Fonds optimaal in?

Sociale Fondsen en Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen worden in de regel gefinancierd door een verplichte cao-heffing. De inning van die premie moet eenvoudig en efficiënt gebeuren. Wissenraet Van Spaendonck voert dit voor talloze opdrachtgevers uit. In dit artikel leggen wij uit wat een premieafdracht precies inhoudt en wat wij voor jou als sociaal of opleidings- en ontwikkelingsfonds hierin kunnen betekenen.

Premieafdracht aan sociale fondsen of opleidings- en ontwikkelingsfondsen (ook wel paritaire fondsen genoemd) is, anders dan contributiebetaling aan een werkgevers of ondernemersorganisatie, niet iets wat werkgevers vrijwillig doen. Ze worden daartoe verplicht doordat cao-partijen de verplichting daartoe hebben opgenomen in een cao en die afspraak door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard. Daardoor bindt die afspraak niet alleen werkgevers die, vrijwillig, lid zijn van een werkgeversorganisatie. Ook zogenaamde ‘ongeorganiseerde’ werkgevers zijn verplicht premie af te dragen. Zo ontstaat voor alle werkgevers in een bepaalde branche een gelijk speelveld.

Wat wordt er gefinancierd met de premieafdracht?

Doordat alle werkgevers in een bedrijfstak verplicht zijn premie te betalen, draagt iedereen bij aan de financiering van activiteiten die door de paritaire fondsen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om activiteiten waarvan cao-partijen hebben geoordeeld dat het efficiënter is deze op brancheniveau te ondernemen en te financieren, dan dit over te laten aan elke individuele werkgever.

Denk hierbij aan onderzoek naar toekomstige werkgelegenheid in de bedrijfstak, veranderingen in de werkzaamheden die gevolgen hebben voor de competenties van bestaande en toekomstige werknemers, een Arbocatalogus en een RI&E, het opzetten en actueel houden van een website met informatie over de branche of het communiceren over de bedrijfstak om daarmee het imago van de bedrijfstak te verbeteren zodat deze aantrekkelijker wordt voor nieuwe medewerkers.

Optimale inrichting van premie-inning

Voor Sociale Fondsen en Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen is het van belang dat de premie-inning goed geregeld is. Wanneer je de premie-inning goed wil inrichten, adviseren wij je om in ieder geval onderstaande uitgangspunten mee te nemen:

  • Baseer de premievaststelling op de loonsom van het voorafgaande jaar;
  • Vraag de loonsom van het voorafgaande jaar uiterlijk in februari op bij ondernemingen;
  • Stel uiterlijk in maart de premie vast o.b.v. de ontvangen loonsom;
  • Breng door middel van één factuur de premie in rekening.

Premie-inning door Wissenraet Van Spaendonck

Elke situatie vraagt om een andere oplossing, maar ook maatwerk kan eenvoudig en efficiënt worden uitgevoerd. Met maximaal resultaat voor de opdrachtgever en minimale administratieve rompslomp voor de werkgevers.
Om de premie-inning zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, maken wij gebruik van een softwaretoepassing die geautomatiseerde registratie, loonsomuitvraag, premie-vaststelling, facturering en debiteurenbewaking mogelijk maakt.

Met onze inningssystematiek zorgen wij voor:

  • Lage inningskosten;
  • Lage frequentie contacten administratie-geregistreerde ondernemingen, immers hoe vaker ondernemingen gegevens moeten aanleveren c.q. facturen moeten betalen, hoe hoger zij de administratieve lastendruk ervaren;
  • Mogelijkheid van gespreide betaling indien sprake is van hoge premies;
  • Liquiditeitsbehoefte Fonds;
  • Minimale incassokosten.

Wil je de gehele premie-inning of een gedeelte hiervan elders beleggen? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Naast onze inningssystematiek kunnen wij ook jouw bestand van geregistreerde, premieplichtige werkgevers bijhouden. Al dan niet samen met het bijhouden van het aantal werknemers dat werkzaam is in een geregistreerde onderneming. Het bestand van geregistreerde ondernemingen en het aantal werknemers, georganiseerd en ongeorganiseerd, vormt immers de basis voor de premie-inning en een besluit tot algemeen verbindendverklaring.

In dit artikel:

Over ons

Giel Schikhof is sinds 1989 als verenigingsprofessional werkzaam. Hij geeft sturing en ondersteuning aan zeer diverse CAO-, strategie- en visietrajecten. Deze variëren van industriële branches tot aan de paritaire ondersteuning voor sectoren in zorg, welzijn en overheid. Paritair management en daarmee het functioneren ten behoeve van werkgevers én werknemers vormt in zijn benadering een essentieel uitgangspunt. Zijn inhoudelijke kennis is van belang, maar evenzeer zijn integriteit en betrouwbaarheid waarmee hij invulling geeft aan de ondersteuning. Recente adviestrajecten omvatten onder meer een aantal ontwikkeltrajecten bij verenigingen en stichtingen, zoals op het terrein van missie en visie van O&O-fondsen, strategische (arbeids)marktverkenningen, procesmanagement bij een fusie-organisatie en benchmarking van arbeidsvoorwaarden en juridische dienstverlening....

Blijf op de hoogte van de laatste info

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!