De rol van de cao-specialist

Header circle
Circle

In de wereld van arbeidsvoorwaarden speelt de cao-specialist een cruciale rol in het tot stand komen en onderhouden van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). In een recent gesprek met één van de cao-specialisten van Wissenraet Van Spaendonck kwamen de verschillende aspecten van het werk van een cao-specialist naar voren. Van verslaggeving van onderhandelingen, het begeleiden van commissies tot het adviseren over wet- en regelgeving. Met een focus op onpartijdigheid en neutraliteit, biedt de cao-specialist een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van eerlijke en duurzame collectieve arbeidsovereenkomsten.

Maak kennis met Linda Verschuren

Linda Verschuren, één van de cao-specialisten bij Wissenraet Van Spaendonck, werkt sinds 2004 voor verschillende paritaire fondsen. Met haar juridische achtergrond biedt ze ondersteuning en advies aan diverse sectoren met betrekking tot zowel arbeidsvoorwaarden-cao’s als fonds-cao’s. Daarnaast adviseert ze paritaire besturen over juridische, arbeidsrechtelijke en cao-vraagstukken. Ze is ook betrokken bij geschillen- en beroepscommissies en heeft ervaring bij het opzetten van paritaire controleorganen.

De rol van een cao-specialist

Als cao-specialist begeleid en adviseer je sociale partners – werkgeversorganisaties en vakbonden – bij cao-trajecten. Er wordt praktische ondersteuning geboden, zoals het opstellen van agenda’s en het notuleren van cao-overleggen. Daarnaast moeten ze de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten houden, zodat ze tijdig wijzigingen kunnen signaleren en partijen daarover kunnen informeren. Het opstellen van het cao-resultaat en het vertalen hiervan in concrete tekstvoorstellen en reglementen is een belangrijke taak van de cao-specialist. Ook overlegt de cao-specialist namens cao-partijen met het Ministerie van SZW en wordt er gezorgd voor aanmelding van de cao en het indienen van de algemeen verbindend verklaring. De rol is van onschatbare waarde om passende afspraken te maken die zowel werkgevers als werknemers ten goede komen. Linda Verschuren: “We streven ernaar werkgevers en werknemers te ondersteunen zodat er een goed arbeidsvoorwaardenpakket ligt dat juridisch klopt.”

Ondersteuning bij commissies

Naast Linda’s rol bij de cao-onderhandelingen, ondersteunt ze ook diverse paritaire commissies, zoals geschillencommissies en beroepscommissies. Deze behandelen verschillende kwesties, variërend van geschillen over functie-indeling, interpretatie van cao-artikelen, tot geschillen die voortkomen uit de arbeidsovereenkomst. Linda: “De werkzaamheden zijn zeer divers. Als ondersteuner van deze commissies onderhoud ik de contacten met partijen en bereid ik de uitspraken en besluiten van de commissie voor.”

Expertise in cao-fondsen

Bovendien is Linda een deskundige op het gebied van paritaire sociale fondsen, waarbij ze partijen begeleidt en adviseert over wet- en regelgeving met betrekking tot fondsen-cao’s. Zij helpt haar klanten bij het formuleren van doelstelling voor het fonds en het voldoen aan de wettelijke vereisten van fondsen. Ze biedt waardevolle expertise bij het oprichten en beheren van fondsen, terwijl ze complexe uitdagingen aangaat. Haar rol is van cruciaal belang om organisaties te ondersteunen bij het effectief en wettelijk werken met fondsen. Linda: “Voor de op- en inrichting van een sociaal fonds zijn er diverse eisen om rekening mee te houden. Deskundig advies hierover is van groot belang. En dat advies, kunnen wij geven.”

Het belang van onafhankelijkheid en neutraliteit

In het hart van de cao-onderhandelingen zit Linda dus als een onmisbare schakel tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Ze benadrukt het belang van onafhankelijkheid, aldus Linda: “Je staat niet aan de kant van de een of de ander, je doet het echt onafhankelijk en onpartijdig. Waarbij de belangen van de sector voorop staan.” Ze begeleidt onderhandelingen en adviseert over de implementatie van de cao en actuele wet- en regelgeving.

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!