Lobbyen vraagt om goed luisteren en maatwerk

Header circle
Circle
strategisch samenwerken

Brancheverenigingen en belangenorganisaties zijn vaak dagelijks bezig met het behartigen van de belangen van hun leden. Door te lobbyen proberen zij bij de gemeentelijke of landelijke politiek, bij ambtenaren of andere stakeholders aandacht te vragen voor de specifieke vraagstukken waarmee hun leden van doen hebben.

Nefemed: Bevordering van Innovatieve Medische Hulpmiddelen in een Dynamische Zorgsector

Nefemed is een branchevereniging waar fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen bij zijn aangesloten. De leden van Nefemed bevinden zich in een sector, de zorg, die volop in beweging is en dat de komende jaren zeker zal blijven. De zorg wordt immers ‘geplaagd’ door verschillende ontwikkelingen zoals de toenemende vergrijzing, de stijgende zorgkosten en het gebrek aan personeel. Redenen te meer voor Nefemed om structureler in te zetten op het uitdragen van de boodschap dat (innovatie) medische hulpmiddelen van toegevoegde waarde zijn voor miljoenen patiënten en gebruikers, zodat zij het leven kunnen leiden dat zij wensen.

De basis voor het lobbywerk wordt gevormd door de missie en de visie van de organisatie. Waar zijn de leden van Nefemed van en waar willen deze naar toe? Zoals genoemd leveren Nefemed leden medische hulpmiddelen die patiënten en/of gebruikers in staat stellen om het leven te leiden dat zij graag willen, om te kunnen sporten of deel te nemen aan het arbeidsproces. Medische hulpmiddelen zijn o.a. stomazakjes, continentiematerialen, katheters, wondverzorgings- en compressiematerialen, maar ook knie- en heupimplantaten of hartkleppen en pacemakers. Niet altijd zichtbaar, maar voor miljoenen Nederlanders onmisbaar voor hun dagelijkse doen en laten.

Om ervoor te zorgen dat medische hulpmiddelen ook de komende jaren beschikbaar blijven én dat er voldoende ruimte is voor innovaties, lobbyt Nefemed bij verschillende stakeholders die (mede) beslissen over de zorgsector. Naast ambtenaren van het Ministerie van VWS en leden van de Tweede Kamer zijn dat ook de organisaties van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en, last but not least, patiëntenverenigingen. Het benaderen van deze stakeholders vereist goed luisteren naar hun standpunten en overwegingen en met ‘zorg’ de juiste argumenten naar voren te brengen. Duidelijk verwoord en niet te overvragen. Alleen al het simpele gegeven dat er in de afgelopen jaren steeds meer fracties in de Tweede Kamer zijn gekomen, met als gevolg grote(re) portefeuilles voor Kamerleden, vraagt om lobbymaatwerk. Kamerleden moeten hun aandacht over vele onderwerpen en daarbij behorende organisaties verdelen, wat soms een onmogelijke opdracht lijkt te zijn. Een korte en bondige boodschap die juist getimed is, lijkt het meest effectief!

Nefemed vraagt niet alleen (structureel) aandacht voor de toegevoegde waarde van medische hulpmiddelen voor patiënten en gebruikers, maar ook voor de rol die medische hulpmiddelen spelen bij de preventie van zorgkosten en/of besparingen in andere (sociale) domeinen. Een voorbeeld werkt hierbij verhelderend, ook in de lobby. Een stomapatiënt die beschikt over kwalitatieve stomamaterialen, heeft minder last van lekkages. Als gevolg daarvan heeft de patiënt minder huidirritaties waardoor aanvullende medische behandelingen achterwege kunnen blijven. Waarschijnlijk kan deze patiënt (blijven) deel blijven nemen aan het arbeidsproces en/of sporten.
Een ander voorbeeld is een patiënt die een nieuwe heup heeft gekregen, daardoor (weer) mobiel is en minder afhankelijk van bijvoorbeeld thuiszorg. Uiteraard nog afgezien van het wegnemen van de pijn en andere ongemakken.

Het afgelopen jaar heeft Nefemed in haar lobbywerkzaamheden steeds vaker gezocht naar ‘partners in crime’, die eenzelfde belang hebben en waarmee de kans op succes vergroot wordt. Zo trekt Nefemed in discussies met enige regelmaat samen op met patiëntenverenigingen. Het belang van een goed, veilig en beschikbaar medisch hulpmiddel kan immers het beste toegelicht worden door de patiënt of gebruiker van het hulpmiddel. Daarnaast heeft de vereniging recent nog met zes andere brancheorganisaties in de medische hulpmiddelensector bij Minister Bruins gelobbyt voor eenzelfde Medische Hulpmiddelen Visie. Toen bleek dat er m.b.t. deze visie veel meer is dat ons bindt dan ons scheidt, was de keuze voor de “medtech alliantie’ snel gemaakt. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de afzender(s) vertegenwoordigen de gehele medische hulpmiddelen sector én hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van het Ministerie van VWS om bij voorkeur met één overkoepelende partij in overleg te hoeven gaan.

Het op de juiste manier inzetten van een lobby werpt dus daadwerkelijk zijn vruchten af!

Download dit Artikel

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!